Cá thu hun khóI nóng

1 fish - Smoked mackerel (hot smoke)

Cá thu hun khóI nóng

Cá thu hun khói lạnh

1 fish - Smoked mackerel (cold smoke)

Cá thu hun khói lạnh

Đùi gà hun khói

0.5 kg - Smoked chicken drumsticks

Đùi gà hun khói

Cánh gà hun khói

0.5 kg - Smoked chicken wings

Cánh gà hun khói

Ức gà xông khói

1 miếng - Smoked chicken breast

Ức gà xông khói

Móng heo xông khói

1 miếng - Smoked pork knuckle

Móng heo xông khói

Bụng heo xông khói

0.5 kg - Smoked pork belly

Bụng heo xông khói